An Unbiased View of thành lập công ty

Lu?t Quang Huy s? chu?n b? thay cho b?n toàn b? các gi?y t? theo quy ??nh và yêu c?u c?a c? quan Nhà n??c:Mang b?n sao gi?y ch?ng nh?n ??ng ký công ty ??n c? s? kh?c d?u ?? làm con d?uVi?c ??ng ký thành l?p doanh nghi?p ???c ti?n hành ? c? quan ??ng ký kinh doanh c?p t?nh. C? th? là phòng ??ng ký kinh doanh tr?c thu?c s? k? ho?ch ??u

read more